แจ้งข่าว
 • ป.พ.พ. ว่าด้วย ทรัพย์ (สัปดาห์ที่ 1)

  ทรัพย์ ครั้งที่ 1 
  มาตราสำคัญ,เค้าโครงการตั้งคำถาม,ทรัพย์แต่ละประเภท,บทต่อเนื่อง,ที่ดินและผลทาง กม.
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3422

   

  ทรัพย์ ครั้งที่ 2
  ข้อควรระวังและเปรียบเทียบความต่างของที่ดินแต่ละประเภท,หลัก กม. จากศาลฎีกา 
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3423


  ทรัพย์ ครั้งที่ 3
  ทรัพย์ประเภทต่างๆ และอสังหาริมทรัพย์ประเภททรัพยสิทธิมีกรณีใดบ้าง
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3424
   
  ทรัพย์ ครั้งที่ 4
  สรุปหลักการได้มาซึ่งส่วนควบ 4 หัวข้อสำคัญและ 3 บทยกเว้น,มาตราเกี่ยวข้อง
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3426
   
  ทรัพย์ ครั้งที่ 5
  เจ้าของส่วนควบและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ,สรุปหลัก กม.ส่วนควบจากฎีกาทั้งหมด

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3427


  ทรัพย์ ครั้งที่ 6
  สรุปหลัก กม. วิเคราะห์ฎีกาประเด็นที่งอกริมตลิ่ง,องค์ประกอบการเกิดที่งอกริมตลิ่ง

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3428


  ทรัพย์ ครั้งที่ 7

  หลักการที่ศาลฎีกาวางไว้กรณีที่งอกริมตลิ่ง,ประเด็นที่งอกริมตลิ่งกับที่ดินเอกชน

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3429


  ทรัพย์ ครั้งที่ 8

  สรุปหลักและช่องว่างการใช้ ม. 1310, ม. 1311, คำว่า สัญญามาก่อนทรัพย์ กับ ม. 1310 

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3430

   

  ทรัพย์ ครั้งที่ 9
  หลัก 9 ประการของสร้างโรงเรือนรุกล้ำ,หลักการใช้ ม. 1312, สรุปหลักจากฎีกาทั้งหมด
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3431
   
  ทรัพย์ ครั้งที่ 10
  ผลทางกฎหมาย 2 ประการของ ม. 1312,สรุปหลักฎีกา, ฎีกาอาญา ปี 62 ที่น่าสนใจ
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3432

  ...

  *** เพิ่มเติม ฎีกา อาญาที่น่าสนใจ ***

  ฎีกาอาญา ปี 62 น่าสนใจ บรรยายเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3425

 • ป.พ.พ. ว่าด้วย ทรัพย์ (สัปดาห์ที่ 2)


  ทรัพย์ ครั้งที่ 11

  หลักการใช้ ม. 1299 ว.1 ใน 3 มุมมอง,สรุปหลัก 8 ประการสำคัญที่ศาลฎีกาวางหลักไว้ (4/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3433


  ทรัพย์ ครั้งที่ 12 

  มุมมองที่ 2, การได้อสังหาฯในฐานะบุคคลสิทธิสู่การเป็นทรัพยสิทธิและภายใต้บท กม. ทั่วไป

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3434


  ทรัพย์ ครั้งที่ 13 

  มุมมองที่ 3 สรุปหลัก กม. จากฎีกากรณีการใช้ ม.1299 ว.1,วิเคราะห์ฎีกาน่าสนใจ (4/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3435


  ทรัพย์ ครั้งที่ 14 

  หลักเกณฑ์สำคัญของการใช้ ม. 1299 ว.2, สรุปหลักกฎหมายที่ศาลฎีกาวางไว้ (5/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3436


  ทรัพย์ ครั้งที่ 15 

  มาตรา 1299 ว.2 กับหลัก กม.ทั่วไป,สรุปหลัก กม.และผลศึกษาจากฎีกาปี 62 และที่น่าสนใจ

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3437


  ทรัพย์ ครั้งที่ 16

  สรุปหลักกฎหมายจากฎีกาน่าสนใจทั้งหมดและบทมาตราเกี่ยวข้อง (5/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3438


  ทรัพย์ ครั้งที่ 17 

  บทต่อเนื่องจาก ม. 1299 กับสรุปหลักการใช้ ม. 1300, ฎีกาน่าสนใจและตัวอย่าง (6/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3439


  ทรัพย์ ครั้งที่ 18

   สรุปหลัก กม.การใช้ ม. 1300 ตั้งฐานจากฎีกา ปี 62, วิเคราะห์ฎีกาที่น่าสนใจ (6/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3440


  ทรัพย์ ครั้งที่ 19

   สรุปหลักการใช้ ม. 1382 กับบทมาตราเกี่ยวข้อง, หลักจากฎีกา,ตัวอย่างเพื่อความเข้าใจ (7/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3441


  ทรัพย์ ครั้งที่ 20

   แง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจเรื่องการครอบครองปรปักษ์, สรุปหลักกฎหมายและวิเคราะห์ฎีกา (7/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3442


 • ป.พ.พ. ว่าด้วย ทรัพย์ (สัปดาห์ที่ 3)


  ทรัพย์ ครั้งที่ 21 

  หลักของภาระจำยอม 3 ประเด็นที่สำคัญ,การใช้ ม. 1387,สรุปหลัก กม.จากฎีกา (10/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3443


  ทรัพย์ ครั้งที่ 22

   หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีกี่ช่องทาง, ฎีกาพร้อมตัวอย่างที่น่าสนใจ (10/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3444


  ทรัพย์ ครั้งที่ 23

   หลัก กม. จากฎีกา,สิทธิและหน้าที่ของเจ้าของสามายทรัพย์และเจ้าของภารยะทรัพย์ (10/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3445


  ทรัพย์ ครั้งที่ 24

   สรุปหลัก 6 ประการของทางจำเป็น, ฎีกาน่าสนใจปี 2562,วิเคราะห์ฎีกาน่าสนใจ (11/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3446


  ทรัพย์ ครั้งที่ 25

   หลักการใช้ ม. 1349,ทางจำเป็นกับหลักกฎหมายที่ศาลฎีกาวางไว้ (11/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3447


  ทรัพย์ ครั้งที่ 26 (จบวิชา) 

  สรุปหลักการใช้ มาตรา 1350 ที่ศาลฎีกาวางไว้, ฎีกาปี 2562 (11/5/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3448


 • พ.ร.บ.อัยการฯ [[เฉพาะออนไลน์เท่านั้น]]

  สรุปพระราชบัญญัติองค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553


  พรบ. อัยการฯ ครั้งที่ 1 
  ศึกษา 17 ประเด็นการตั้งคำถาม, 4 กรณีสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ (1/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3390


  พรบ. อัยการฯ ครั้งที่ 2
   อำนาจดำเนินคดีของอัยการ,ข้อยกเว้นและบทมาตราสำคัญ (1/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3391


  พรบ. อัยการฯ ครั้งที่ 3
   อัยการผู้ดำเนินคดี ตาม พรบ.และระเบียบ กอ, แง่มุมการใช้ ม. 15(1) (1/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3393


  พรบ. อัยการฯ ครั้งที่ 4 
  การใช้ พรบ. ม.20 ประกอบระเบียบ ก.อ.,การส่งประเด็น,การโอนคดี (6/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3394


  พรบ. อัยการฯ ครั้งที่ 5
   อำนาจ,ข้อยกเว้นของ พ. อัยการที่ รก.ในตำแหน่ง,อธิบดีอัยการภาค (6/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3395


  พรบ. อัยการฯ ครั้งที่ 6 
  การดำเนินคดีแทนราษฎรผู้ใดทำได้บ้าง,ข้อยกเว้น,มาตราเกี่ยวข้อง (6/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3396


  พรบ. อัยการฯ ครั้งที่ 7 (จบ)
   การใช้ ม. 14(5),อำนาจอธิบดีฯภาค, อัยการกับสัญญาประกันตัว (6/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3397

 • สรุป ป.วิ.อ. ล่าสุด !!!! [เฉพาะออนไลน์เท่านั้น]

  สรุป ป.วิ.อ. 

  วิอาญา 1 สรุปวิอาญา บรรยายเมื่อ 17 มีนาคม 2563

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3384


  วิอาญา 2 สรุปวิอาญา บรรยายเมือวันที่ 17 มีนาคม 2563

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3385


  วิอาญา 3 สรุปวิอาญา บรรยายเมื่อ 18 มีนาคม 2563

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3386


  วิอาญา 4 สรุปวิอาญา บรรยายเมื่อ 18 มีนาคม 2563

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3387


  วิอาญา 5 สรุปวิอาญา บรรยายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3388


  วิอาญา 6 (จบวิชา) บรรยายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3389 • เฉพาะออนไลน์เท่านั้น

   ป.วิ.อ.สรุปโดยตั้งฐานจากฎีกาใหม่ ปี 2562 วิเคราะห์ฎีกา

   หลักกฎหมายใดเป็นเรื่องเปลี่ยนหลักการใหม่หรือหลักการเดิม 

  เฉพาะออนไลน์เท่านั้น!!

  วิอาญา (1) 

  จุดแตกต่างที่สำคัญคดีส่วนแพ่งเมื่อจำเลยตายตาม ม. 44/1 และ ม. 43,สกัดหลักฎีกา (10/4/63)

  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3398


  วิอาญา (2)
   ฎีกาน่าสนใจปี 2562 ,สรุปหลักฎีกาที่สำคัญกรณีสิทธินำคดีอาญา ม. 39(1)(2) (10/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3399


  วิอาญา (3)
  สรุปหลักสำคัญการใช้ ม. 39(2) ประเด็นถอนคำร้องทุกข์และบทมาตราต่อเนื่อง (10/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3402


  วิอาญา (4) 
  สรุปประเด็นถอนฟ้อง ม. 39(2) กับมาตรา 35(1)(2), ม.36,ผลทาง กม.เป็นอย่างไร(10/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3403


  วิอาญา (5) 
  สรุปฎีกา ม.35 ว.ท้ายประกอบ ม. 39(2) กับ 3 องค์ประกอบสำคัญของการยอมความ (11/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3404


  วิอาญา (6) 
  สรุปหลักกฎหมาย,หลักการซึ่งยุติแล้วและหมายเหตุในการใช้ ม. 39(4) (11/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3405


  วิอาญา (7) 
  หลัก กม. และวิเคราะห์ประเด็นน่าสนใจฎีกาปี 60, ปี 61, หลักฎีกาการใช้ ม.39(6) (11/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3406


  วิอาญา (8)
   สรุปหลักฎีกาใหม่เชื่อมโยงหลักที่ศาลฎีกาวางไว้ทั้งระบบกรณีผู้เสียหายมีอย่างไร (12/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3407


  วิอาญา (9)
   สรุปหลัก กม. ต่อยอดจากฎีกาปี 62 ประเด็นการสอบสวน,การเป็นโจทก์ร่วม ม.30,31 (12/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3408


  วิอาญา (10) 
  ฎีกาปี 62 และฎีกาต่อยอดจากปี 62, การใช้ ม. 39(4) และแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา (12/4/63)
  http://www.prayutlaw.com/magazine-detail/3409


Back to Top